Gotha červenec 2011

Ukončení dvouletého projektu na téma „Energy comes from the heaven… and a little bit from the hell“ se uskutečnilo v Německo ve dnech 11. – 16. července 2011. Společné setkání bylo opět velice milé a plné spousty zajímavostí.

Jako obvykle jsme se v pondělí ráno vydali společně se skupinou studentů na dlouhou cestu. Rychle nám utíkala, a v podvečer jsme se zase společně vítali s našimi německými přáteli. Na organizační schůzce jsme se dozvěděli a naplánovali celý program na následující dny.

Projektová schůzka následující den byla ve víru diskusí, hlavně o závěru projektu. Řešili jsme společně otázky závěrečné zprávy, databázi výstupů, význam a přínos celého projektu nejen z hlediska získávání informací o alternativních i obnovitelných zdrojích, ale i z hlediska poznávání kultur, zvyků jiných národů. Zhodnotili jsme i vzájemnou spolupráci a komunikaci. Schůzka tentokrát neprobíhala v prostorách školy, ale při procházce městem, kde jsme mimo jiné poznávali jeho krásy. V podvečer jsme si společně s našimi studenty povídali na téma: „ Co Vám přinesla dvouletá práce na projektu?“ Diskuse a povídání bylo pestré. Nejen, že se jejich obzor a znalosti rozšířili o informace, týkající se alternativních i obnovitelných zdrojů, ale poznali nové kamarády z jiných zemí, s nimiž probíhá i nadále mediální komunikace, kulturu a měli možnost na vlastní kůži si vyzkoušet komunikaci v jazyku, který se učí ve škole. Společně jsme zavzpomínali na veselé zážitky z cest. Konstatovali jsme, že projekt ve vytyčených oblastech splnil své poslání.

Následující den jsme se vydali na návštěvu Tierparku, společně s naší koordinátorkou a jejím kolegou a navázali jsme na diskusi o projektu. Konkrétně jsme se domluvili, jak bude vypadat naše komunikace při tvorbě závěrečné zprávy a databáze výstupů. Hovořili jsme i na téma ekonomického přínosu tepelného čerpadla nainstalovaného ve třídě naší školy. Tierpark se nachází v malebné oblasti, na 1,7 km dlouhé cestě čeká návštěvníky asi 140 druhů s celkem 650 zvířaty. Návštěva na nás velmi zapůsobila. Nejen, že jsme mohli vidět celou řadu zvířat, ptáků a pozoruhodných letitých stromů, ale zajímala nás otázka úspory energie a environmentální využití Tierparku. Milé přivítání bylo i od ředitele Tierparku, se kterým naši partneři již dlouho spolupracují na společných projektech. Při této příležitosti naše německá koordinátorka ve spolupráci s námi poskytla rozhovor do novin na téma našeho projektu. Zjistili jsme, že celá řada parků zvířat a zoologických zahrad v Německu řeší otázku úsporu energie a zdrojů. Chov zvířat z různých klimatických podmínek je energeticky náročná.  Některé zoologické zahrady již své energetické koncepce realizovaly. Několik energeticky úsporných projektů slouží pracovníkům ZOO, energetickým poradcům a podnikatelům jako případové studie. V Tierparku se pořádají akce s ekologickými produkty, poskytují se zde informace o obnovitelných zdrojích a jejich využití a plní vzdělávací funkci. Kniha „Umweitbildung – tierisch gut!“ je praktickou příručkou pro školy z oblasti příkladných projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

Třetí den jsme se po krátké organizační schůzce vypravili na celodenní výlet prozkoumat alternativní zdroje, kulturu a historii města Weimar, které je hlavním centrem umění. Žili a pracovali zde významné osobnosti jako např. Goethe, Schiller. Na jihu Weimaru stojí na kopci zámek Belvedere, obklopený 43 ha parkem, dominanta města a naše první zastávka. Vévoda Ernst August ho nechal postavit mezi lety 1724 až 1748 jako barokní sídlo včetně zimní zahrady a parku.  Dříve sloužil jako lovecký zámeček. Zámek, park i zimní zahrada mají velmi hlubokou historii, o níž nám s velkým zaujetím vyprávěla německá kolegyně. Zajímavostí je „Musikgymnasium Schloss Belvedere“. V tomto speciálním gymnáziu žije a studuje cca 120 hudebně nadaných žáků od páté třídy, až po absolvování kvalifikační zkoušky pokračují ve studiu na vysoké škole. Odjeli jsme do města, kde byly k vidění další pamětihodnosti. Získali jsme nové informace o projektech v oblasti alternativních zdrojů ve městě Weimar a prozkoumali jsme používání solárních panelů.  Za zmínku stojí projekt, zabývající se na účinnou úspornou rekonstrukcí stávajících budov v městských oblastech – vybudování dálkového vytápění sítě, kombinované výroby tepla a elektrické energie a využití fotovoltaických článků. Energetický institut rovněž zkoumá staré budovy a zjišťuje, kde dochází k únikům tepla.  Do výzkumu byl zapojen i dům Schillera. Vypravili jsme se směrem ke kostelu sv. Jakuba. Po větším úsilí jsme vystoupali na věž a měli jsme celé město i využití fotovoltaických článků jako na dlani.   Součástí kostela je i hřbitov, kde jsme měli možnost vzhlédnout hrobku, kde se donedávna uchovávaly ostatky Schillera, než byly přemístěny vedle Goetheho. Posléze jsme se vydali po stopách Goetha. Naše cesta vedla do přírodně krajinářského parku na okraji města podél řeky Ilm. Historie sahá až do let 1778 až 1828 a jeho vznik je úzce spjat se životem a dílem J. W. Goetha. Básníkovi dům se zahradou daroval vévoda Carl August, dnes známý jako „Goethes gardenhaus“. Poslední naše zastávka byla ve středu města, kde jsme vzhlédli další evangelické kostely, dům Schillera, radnici a archiv, kde jsou dochovány díla Goetha a Schillera. Tím naše toulky městem končí a my jsme plni dojmů a informací, které v nás nechali nezapomenutelný zážitek.

Před námi byl poslední den před odjezdem domů. Exkurze nás zavedla do úpravny vody Luisenthal, zásobující pitnou vodou oblast středního a severního Thüringenu. První projekty na centrální zásobování  se objevily již na počátku 20. století. Důvodem byla rostoucí industrializace a nedostatek vody zejména v aglomeracích Gotha, Erfurt a Weimar. Měli jsme možnost se seznámit s procesem úpravy vody, která putuje z přehradní nádrže nad úpravnou přes filtrační zařízení, kde je voda zbavována nečistot a obohacena o prvky, přispívající ke kvalitě pitné vody. S průvodcem jsme prošli celým technologickým postupem a poznali jsme tak činnost celého závodu. Úpravna vody díky převýšení slouží rovněž jako malá vodní elektrárna, zásobující plně potřeby úpravny a přebytky dodávané jako zelená energie do sítě.

Na zpáteční cestě jsme navštívili ještě nedaleký Eisenach, přezdívaný jako město Wartburgů, kde se do začátku 90. let vyráběly nám dobře známé auta. Automobilový průmysl je zde zachován dodnes, ovšem pod značkou Opel. Po prohlídce malebného historického jádra jsme vyjeli na hrad, který dal své jméno právě zde dříve vyráběným automobilům. Wartburg je jeden z nejvýznamnějších hradů v Německu, zapsaný na seznamu kulturních památek UNESCO. Po celou svou historii byl vždy dějištěm významných vrcholů německé kultury. V letních měsících se zde konají slavné koncerty. Následující den jsme vyrazili na cestu domů.

Fotogalerie: Gotha červenec 2011

Tato fotogalerie je prázdná.